Company Profile

บริษัท Study Abroad Center Co., Ltd ก่อตั้งโดยนักเรียนไทยที่มีโอกาสได้ศึกษา และใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา จากประสบการณ์และความรู้ที่มีช่วยเหลือญาติสนิท เพื่อน และบุคคลรู้จักมากมาย ในการเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนต่อต่างประเทศ เช่น ติดต่อโรงเรียน จัดหาที่พัก ช่วยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการขอวีซ่า บริษัทฯ จึงได้ ก่อตั้ง และดําเนินการกิจการในรูปแบบบริษัท จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแมรี่แลนด์ ในปี 2016 ภายใต้ชื่อ Vacaytime LLC ที่ตั้งของบริษัท 2805 DAWSON AVE SILVER SPRING MARYLAND 20902 USA. เลขที่จดทะเบียน EN 81-2783602

ภายหลังในปี 2018 เราได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ หมายเลขจดทะเบียนนิติบุคคล 0255161020259 และปัจจุบันสำนักงานของเราตั้งอยู่ที่ ถ. เสรีไทย 57 กรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบัน เราให้บริการ รูปแบบออนไลน์ 100% ผ่านการติดต่อทาง Official Line , Massenger และอื่นๆ

พันธมิตรของเรา

OUR TEAM WORK