เอกสารประกอบการยืนวีซ่านักเรียน (Schengen visa - D Malta)

visa-document-malta

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับยื่นขอวีซ่านักเรียน

 • รูปถ่ายหน้าตรงสี 2 ใบ ขนาด 35 x 45 มม. ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 • หนังสือเดินทางเล่มจริงและสำเนาหนังสือเดินทาง**(ต้องสำเนาทุกหน้า*ทั้งเล่ม หน้าที่ว่างๆ ด้วย)**  จะต้องมีอายุหนังสือเดินทางเหลือมากกว่า 8 เดือน หลังวันเดินทางออกจากมอลตา
 • เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า
 • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน และ Sponsor (กรณีใช้ Sponsor)
 • หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)
 • หลักฐานการทํางาน (Employment Certificate) **ในกรณี** อาชีพ Freelance สอบถามเอกสารเพิ่มเติมจากพี่เอเจ้นท์
 • Transcript และใบจบจากมหาวิทยาลัย (เป็นภาษาอังกฤษ)
 • ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 5 ปีและ วีซ่าที่เคยได้รับ 
 • หลักฐานทางการเงิน แสดงการมีทุนทรัพย์ที่เพียงพอในการเรียนและพํานักอยู่ในประเทศมอลตา เช่น บันทึก รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด (Bank Statement) และ Bank Guarantee Letter จากธนาคาร **ฉบับจริงจากธนาคาร** 
 • บัตรเดบิตการ์ด บัญชีเดียวกับ STATEMENT  + สลิปการกดเงินจากบัญชี Statement ตัวอย่าง
 • หลักฐานส่วนตัว เช่น ID, passport, การทํางานและหลักฐานทางการเงินของ Sponsor** (กรณีใช้ Sponsor)**
 • หลักฐานแสดงสินทรัพย์ที่มี เช่น โฉนดที่ดิน (ถ้ามี) , ใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) etc.
 • ค่า Extended Service fee 150 euro สำหรับจ่าย CVU และค่าธรรมเนียมที่ศูนย์ยื่น VFS Bangkok  ประมาณ 150 euro
 • **ตั๋วเครื่องบินต้องซื้อจริง** ตามวันที่ไปเรียน วิธีซื้อตั๋วแบบ Full Refund
 • **สำหรับนักเรียน ป โท** จะมีค่าตรวจร่างกาย ประมาณ 180++ euro ตอนทำ TRP หลังจากได้วีซ่านักเรียน และบินไปเรียนที่มอลต้าแล้ว
 • หลักฐานการจ่ายเงินค่าเรียนให้กับ โรงเรียน
 • จำนวน ชม เรียน ต่อสัปดาห์, ระยะเวลาของคอร์สเรียน
 • ที่พักสามารถ book hotel ได้อย่างน้อย 15 วัน  และใน Booking ต้องมีชื่อเต็มนักเรียน , วันที่พัก, และค่าที่พัก
 • ตั๋วขากลับ (Return Flight) **สำหรับคอร์สเรียนที่เกิน 6 เดือนไม่ต้องใช้**
 • ประกันสุขภาพตลอดระยะเวลาคอร์ส Student OVERSEA CARE 
 • **กรณีใช้ Sponsor**
  • จดหมายชี้แจ้งจาก Sponsor (Affidavit of Support)
  • ชี้แจ้งวิธีการ support เรื่องการเงิน
 • **กรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18** (ณ. วันที่ยื่น VFS)
  • สำเนาหน้า passport ของผู้ปกครอง (พ่อแม่)
  • ใบสูติบัตรของผู้สมัคร (แปล)
  • จดหมายรับรองอนุญาติให้เดินทางไปต่างประเทศ (Consent Letter)

แชร์บทความ

Scroll to Top