London School of Commerce Malta (LSC)

London School of Commerce Malta (LSC) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2014 และได้รับใบอนุญาตให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการศึกษาต่อ ด้วยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในอังกฤษ ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งใช้หลักสูตรเดียวกันกับมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ ช่วยให้นักเรียนสามารถสมัครและเริ่มเรียนได้ตามความต้องการ. 

รวมไปถึงทีมอาจารย์พิเศษจากแวดวงธุรกิจ ที่เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจอย่างยาวนาน ทําให้หลักสูตรที่สอนนั้นได้มีการผสมผสานระหว่างพื้นฐานหลักสูตรที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้นักเรียนก้าวทันโลกและสามารถนำไปปรับใช้ในการทํางานได้เป็นอย่างดี  นักเรียนที่เข้ามาเรียนกับ LSC มอลต้านั้นนอกจากได้รับความรู้แล้ว ยังมีโอกาสพบปะเพื่อนๆ นานาชาติ หลากภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโอกาสที่จะเรียนรู้ภาษาต่างชาติ วัฒนธรรมตะวันตก รวมไปถึงการต่อยอดของธุรกิจ

ทำไมต้อง LSC

 • ปริญญาได้รับการยอมรับสากล
 • เรียนและใช้ชีวิตเป็นภาษาอังกฤษภายใต้ประเทศภายในสหภาพยุโรป
 • สถาบันตั้งอยู่ในใจกลางเมือง
 • นักเรียนสามารถทำงานนอก เวลาได้ สูงสุดถึง 20 ชม.
 • ค่าเรียนสมเหตุสมผล

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร
Academic English

LSC Malta เสนอโปรแกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ถูก ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเติมภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองความต้องการ และเตรียมพร้อมก่อนเข้าหลักสูตรปริญญา ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสื่อสารในชีวิตปัจจุบันหรือการทำงานการเรียนในสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมุ่ง เน้นไปที่การใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักจะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนมี พัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างดี ในโปรแกรมนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ตลอดหลักสูตร

Lessons: 20 lessons per week

Duration: 3 ชั่วโมง ต่อวัน / 15 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (มี 2 รอบ 9.30-12.30 และ 13.30-16.30)

Group: จำนวนนักเรียน 15 คน /ห้องเรียน

วันเปิดเรียน: ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

บทเรียน: Academic English : ฟัง พูด อ่านเขียน การเขียนบทความวิชาการ การค้นคว้า การวิเคราะห์ การพูดคุย การเขียนรายการ และการนำเสนอเหมาะกับ นักเรียนผู้ต้องการพัฒนาทักษะเพื่อนำไปไปใช้ในการเรียน การค้นคว้า และการเรียนในระดับสูงขึ้น ซึ่งผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะภาษาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการฟัง การพูดการอ่าน และการเขียน

หลักสูตรปริญญาโท MBA

สามารถสมัคร Malta Resident Card ได้!!!

ระยะเวลาเรียน 1 ปี (Free คอร์สปรับภาษา 4 เดือน)

Course Modules (เกี่ยวกับหลักสูตร)

 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์และความเป็นผู้นำ
 • การบริหารการตลาด
 • การวิเคราะห์ทางการเงิน และการเป็นผู้ประกอบการ
 • การจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ระเบียบวิธีวิจัย

วิชาเลือก และงานวิจัย

 • การเงินองค์กร ระหว่างประเทศ
 • การตลาดระหว่างประเทศ และการจัดการ
 • การวิเคราะห์ตลาดการเงิน และการลงทุน
 • การตลาดเชิงกลยุทธ์

Project

Major Project (Students study one option)

  • Business Development Proposal
  • Integrated Case Study
  • Dissertation
Scroll to Top