วิธีจองตั๋วเรื่องบินแบบ Full Refund สำหรับ นักเรียน MALTA

Emirate Airline

ซื้อก่อนวันเปิดเรียน ได้ 7 วัน
  • เดินทางได้ก่อนเปิดเรียน 7 วัน 
  • เรียนเกิน 6 เดือนให้จองแบบ Oneway
  • เลือกแบบ Flex Plus สามารถเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
  • แนะนำเลือก CONNECTING FLIGHT มากกว่า 2 ชม

Turkish Airline

ซื้อก่อนวันเปิดเรียน ได้ 7 วัน
  • เดินทางได้ก่อนเปิดเรียน 7 วัน 
  • เรียนเกิน 6 เดือนให้จองแบบ Oneway
  • เลือกแบบ Flex Plus สามารถเลื่อนและเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้
  • แนะนำเลือก CONNECTING FLIGHT มากกว่า 2 ชม

เลื่อนตั๋ว / ยกเลิก

Scroll to Top