บริการทำวีซ่าท่องเที่ยว

บริษัท ให้บริการทำวีซ่าท่องเที่ยว ด้วยราคาสมเหตุสมผล การเดินทางไปต่างประเทศ นักเดินทางควรจะเตรียมตัวขอวีซ่า ก่อนวันเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน เหตุผลเพราะ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสถานทูตจะใช้เวลา พิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 15 – 30  วันทำการ (ไม่นับเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ) ในบางประเทศระยะเวลาพิจารณาสูงสุด 60 วัน ซึ่งยังไม่รวมถึงเวลาในการเตรียมเอกสารของผู้เดินทาง และ คิววันเวลาที่ว่างในการยื่นขอวีซ่า

 •  แปลเอกสาร พร้อมตราประทับ
 • เป็นตัวแทนยื่นวีซ่า และคอย support ลูกค้าที่ศูนย์ยื่นวีซ่า ในกรณีที่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง
 • ประกันเดินทางในราคาพิเศษ

” ทาง บริษัท ไม่การันตีผลวีซ่าทุกประเภท การพิจรณาผลขึ้นอยู่กับทางสถานทูต และ ข้อมูลต่างๆรวมถึงเอกสารที่ลูกค้าส่งให้ทางบริษัทเท่านั้น “

VISA Service

usa-visa

วีซ่าอเมริกา

ค่าธรรมเนียม $185 (7,030 บาท)
 • พาสปอร์ตมีพาสปอร์ตเหลือมากกว่า 6 เดือน
 • ใบยืนยันของแบบฟอร์ม DS-160
 • ใบนัดสัมภาษณ์
 • รูปถ่าย ขนาด 2×2 นิ้ว ฉาก หลังสีขาว จำนวน 2 ใบ 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล (ถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 • หนังสือรับรองการทำงาน 
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
visa-canada

วีซ่าแคนาดา

ค่าธรรมเนียม $100
ค่าบริการศูนย์ ​Biometric $85
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ท่านจะเดินทางเข้าแคนาดา
 • รูปถ่ายพาสปอร์ตไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 x 45 ซม. จำนวน 2 ใบ (วัดระยะใบหน้าช่วงคางถึงปลายผมระหว่าง 31-36 ซม.)
 • หลักฐานการเงิน เช่น จดหมายรับรองธนาคาร, สมุดบัญชีธนาคารหรือสเตทเมนต์ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สลิปเงินเดือน อย่างน้อย 6 เดือน
 • เอกสารโฉนด อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครอง
 • หลักฐานอื่นที่เหมาะสม (ถ้ามี) เช่น สเตทเมนต์ผู้ปกครอง (กรณีนักเรียนนักศึกษา), จดหมายรับรองจากนายจ้าง (ระบุตำแหน่ง, อายุงาน, เงินเดือน, ระยะเวลาลางาน), หลักฐานด้านการงาน/ การเงินของคู่สมรส, หลักฐานการงาน/ การเงินของผู้ที่เราจะเข้าไปเยี่ยมในแคนนาดาฯ
 • รายละเอียดการเดินทาง เช่น เอกสารจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม, เอกสารลงทะเบียนประชุมสมมนา, บัตรเชิญจากบุคคลหรือธุรกิจในแคนนาดา
 • กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ (บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วน, บุคคลธรรมดา) ให้นำเสนอเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น หนังสือรับรองบริษัท, ใบทะเบียนพาณิชย์, ใบอนุญาตต่างๆ, ใบจดทะเบียนภาษี, ใบจดทะเบียนประกันสังคม, สเตทเมนต์ธุรกิจอย่างน้อย 6 เดือน, เอกสารแสดงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
 • กรณีนักเรียน/นักศึกษา ให้ยื่นจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา
 • กรณีนักธุรกิจผู้มีความประสงค์ขอวีซ่าแคนนาดาเพื่อเข้ามาในแคนนาดาเพื่อหาโอกาสด้านธุรกิจการค้า, ช่องทางการลงทุน หรือพัฒนาเชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
visa-schengen

วีซ่าเชงเก้น

ค่าธรรมเนียม 80 Euro
ค่าบริการศูนย์​ยื่นวีซ่า 1,000 - 1,200 บาท

 • เยอรมนี (Germany)
 • เดนมาร์ก (Denmark)
 • อิตาลี (Italy)
 • ฮังการี (Hungary)
 • กรีซ (Greece)
 • สวีเดน (Sweden)
 • สเปน (Spain)
 • ออสเตรีย (Austria)
 • เบลเยี่ยม (Belgium)
 • เอสโทเนีย (Estonia)
 • สโลวัก (Slovakia)
 • สโลวีเนีย (Slovenia)
 • โปรตุเกส (Portugal)
 • โปแลนด์ (Poland)
 • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 • ฟินแลนด์ (Finland)
 • แลตเวีย (Latvia)
 • ลิธัวเนีย (Lithuania)
 • สาธารณรัฐเชก (Czech)
 • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 • มอลตา (Malta)
 • โครเอเชีย (Croatia)

กลุ่มสมาคมการค้าเสรียุโรป (EFTA) ที่เข้าร่วมด้วยอีก 4 ประเทศ คือ

   • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
   • นอร์เวย์ (Norway)
   • ไอซ์แลนด์ (Iceland)
   • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)

  • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
  • พาสปอร์ต ซึ่งต้องมีอายุเหลือเกินสามเดือนนับจากวันที่เดินทางออกนอกเขตเชงเก้น
  • รูปถ่ายหน้าตรง
  • เอกสารรับรองว่าท่านได้ซื้อประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง ซึ่งมีอายุตลอดช่วงเวลาของการเดินทางและมีจำนวนเงินคุ้มครองขั้นต่ำ
  • เอกสารสนับสนุนจุดประสงค์ของการเดินทาง  หลักฐานทางการเงินที่จะใช้จ่ายระหว่างการมาพำนัก และหลักฐานการจองที่พัก
  • หลักฐานการจองเที่ยวบิน
  • ใบจดทะเบียนสมรส หรือหย่าร้าง (ถ้ามี)
  • ใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกุล (ถ้ามี )
  • หลักฐานการทำงาน 
  • Statement ย้อนหลัง 3 -6 เดือน 
  visa-australia

  วีซ่าออสเตรเลีย

  ค่าธรรมเนียม $200
  ค่าบริการศูนย์​ Biometric ~800 บาท
  • หนังสือเดินทาง (Passport) ไฟล์แสกน ชัดเจน และมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
  • หลักฐานทางการเงิน แสดงหลักฐานการเงินส่วนบุคคลของผู้เดินทางเป็นภาษาอังกฤษ รายการเดินบัญชี (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือนจากธนาคาร ตัวจริงพร้อมสำเนา
  • เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
  • หนังสือรับรองการทำงาน ระบุ ตำแหน่ง, เงินเดือน, วันที่เริ่มเข้าทำงาน, อายุการทำงาน, วันที่เริ่มลาหยุดงาน และวันที่จะกลับเข้าทำงาน
  • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า
  • สำหรับผู้ที่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองสถานการณ์เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา
  • เอกสารส่วนบุคคล (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบทะเบียนสมรส ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เบอร์โทรศัพท์บ้านและเบอร์มือถือ
  • สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง
  • สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และสำเนาสูติบัตร
  visa-newzealand

  วีซ่านิวซีแลนด์

  ค่าธรรมเนียม 246 NZD
  ค่าบริการศูนย์ยื่น 710 บาท
  • หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฉบับปัจจุบันมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี พร้อมแนบสำเนาหน้าแรกและสำเนาพาสปอร์ตฉบับเดิม (ถ้ามี)
  •  หากเคยทำวีซ่าประเทศอื่น เช่น วีซ่าเชงเก้น ให้ถ่ายสำเนาทุกหน้าของเอกสารแนบไปด้วย
  • รูปถ่ายสีหน้าตรง พื้นหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
  • เอกสารการจองโรงแรมที่พักตลอดการพำนักอาศัย
  • แผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด
  • เอกสารเกี่ยวกับสถานะทำงาน
   • พนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากองค์กรที่ตนเองสังกัดอยู่ ระบุ ชื่อ-สกุล อายุงาน ตำแหน่งงาน เงินเดือน จำนวนวันและระยะเวลาในการลาหยุดชัดเจน 
   • เจ้าของธุรกิจ ใช้หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   • นักเรียน นักศึกษา ใช้จดหมายรับรองการเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ออกให้โดยสถาบันที่ตนเองกำลังศึกษาในปัจจุบัน 
  • ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
  • รายการเดินบัญชีประเภทออมทรัพย์ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือ หนังสือรับรองจากธนาคาร
  •  กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือรับรองจากพ่อแม่เป็นภาษาอังกฤษ ออกให้โดยนายอำเภอ พร้อมแนบสำเนาสูติบัตร แต่ถ้าอายุต่ำกว่า 16 ปี ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของพ่อแม่แนบด้วย
  • หากมีการขอระยะเวลาวีซ่ามากกว่า 6 เดือน ต้องมีใบรับรองแพทย์การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่รับรองโดยสถานทูต

  วีซ่าอังกฤษ

  ค่าธรรมเนียม Standard visitor (6 months) 115 ปอนด์
  • Passport ตัวจริง ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
  • สำเนาประวัติการเดินทางทุกเล่ม (ถ้ามี)
  • หนังสือรับรองงาน หรือ เอกสารยืนยันที่มาของรายได้
  • หลักฐานทางการเงิน
  • สำเนาทะเบียนบ้านสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
  • สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
  • กรณีใช้บุคคลในครอบครัวเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (พ่อ แม่ หรือ ญาติพี่น้องเท่านั้น) มีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
   • จดหมายยินยอมเป็นผู้สนับสนุนทางการเงิน (ระบุความสัมพันธ์และระบุว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้กับผู้สมัครทั้งหมด)
   • สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน
   • หนังสือรับรองงาน หรือ เอกสารยืนยันที่มาของรายได้
  • จดหมายเชิญ พร้อมแนบสำเนา Passport (กรณีมีคนเชิญ)
  • กรณีที่เคยถูกปฏิเสธ Visa มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ตามควรมีหลักฐานชี้แจงการถูกปฏิเสธแนบมาด้วย

  บทความ

  เรียนต่อดูไบดีอย่างไร

  เรียนต่อดูไบ🇦🇪🇦🇪 เหตุผลดีๆ ที่ควรเลือกดูไบ สมัครวีซ่าง่ายๆ ใช้แค่หน้าพาสปอต และเอกสารสถาบัน : ดูไบ กลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เพราะมีอัตราการอนุมัติวีซ่าที่สูงมาก และ ใช้เอกสารน้อย เนื่องจากโรงเรียนหรือสถาบันต่างๆที่เราสมัครเรียนไปนั้น จะเป็น สปอนเซอร์ให้กับนักเรียนของตนเอง โดยที่ผ่านมา ถ้าไม่มีประวัติอาชญากรรม โรคติดต่อ หรือ ปัญหาสุขภาพร้ายแรง

  Read More »

  เรื่องวีซ่าต้องรู้ 🇲🇹🇺🇸🇦🇺🇨🇦🇬🇧🇮🇪

  เรื่องวีซ่าต้องรู้ !!! #วีซ่า เมื่อต้องไปเรียน หรือท่องเที่ยวต่างประเทศ วีซ่าอเมริกา วีซ่าแคนาดา วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่าอังกฤษ วีซ่ามอลต้า วีซ่าไอร์แลน์

  Read More »

  Malta Resident Permit คืออะไร ?? มีประโยชน์อย่างไร ??

  Malta Resident Permit คืออะไร ?? มีประโยชน์อย่างไร ?? ขั้นตอนการขอ resident card?? ได้สิทธิในการจ้างงาน และทำงาน เดินทางได้ทั่วเชงเก้น และสามารถขอ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาในมอลต้าได้

  Read More »
  Scroll to Top