Why Choose Us

พันธมิตรกับสถาบันที่มีคุณภาพ

เราเลือกและจัดหาโรงเรียนภาษาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนและให้ข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ตรงโดยศิษย์เก่าที่เคยศึกษาและทำงานในต่างประเทศเราเลือกสรร สถาบันที่มีคุณภาพ และเราสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามและคอยสนับสนุนผู้เรียนในขณะที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศ

รายละเอียดและราคาโปร่งใส

ชี้แจงรายละเอียดและค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอนได้อย่างโปร่งใส สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภาษากับทางบริษัทแล้ว ทางเราให้คำแนะนำ คำปรึกษา และช่วยเหลือเรื่องเอกสารการสมัครเรียนต่างๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ฟรีค่าบริการ

สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียนภาษากับทางบริษัทแล้ว ทางเราช่วยจัดเตรียมเอกสารในการสมัครเรียน กรอกเอกสารวีซ่า ซ้อมสัมภาษณ์ ยื่นวีซ่า และทำเรื่องย้ายสถาบัน เปลี่ยนประเภทวีซ่า และต่อวีซ่า

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แอดไลน์ @Study-Abroad